Công Ty cổ phần tập đoàn KNST luôn sẵn sàng phụ vụ quý khách

Chính sách bảo mật.
Chúng tôi xin cam đoan sẽ bảo vệ tuyệt đối những thông tin cá nhân của người sử dụng website.
Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.
Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi.
Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác. Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào.

Điều khoản sử dung website.
website của chúng tôi đảm bảo dữ liệu, thông tin, hình ảnh có nội dung không vi phạm pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam.