FB Video Tăng View Video

  Chọn server:
  sever_1sever_2sever_3sever_4sever_5sever_6sever_7sever_8sever_9

  Số lượng:

  Loại video (độ dài video phải lớn hơn gói video):
  [select_custom loaivideo use_label_element "1| Xem 3 giây ( Độ dài video từ 6 giây )" "2| Xem 10 giây ( Độ dài video từ 13 giây )" "7|Xem 15 giây ( Độ dài video từ 18 giây )" "9|Xem 30 giây (Giá x2)" "3|Xem 1 phút (30k views xanh bước 2) (Giá x2)" "5|Xem 3 phút (Giá x3)"]

  Tổng Tiền:

  Ghi chú: