Code bài viết liên quan theme Flatsome không cần plugin

4.9/5 – (1804 bình chọn)

Hôm nay mình xin chia sẻ code bài viết liên quan cho theme flatsome, không sử dụng plugin. Sau khi dùng code sẽ có thành quả như hình sau

Code bài viết liên quan theme Flatsome không cần plugin

Chỉ cần copy công thức, bỏ vào functions.php của theme đang dùng là xong nhé.

//code bài viết liên quan theme flatsome
function flatsome_related_post($content) {
  if(is_singular('post')) {
    global $post;
    ob_start();
    $categories = get_the_category($post->ID);
    if ($categories) {
      $category_ids = array();
      foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
      $args=array(
        'category__in' => $category_ids,
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'posts_per_page'=>6,
        'ignore_sticky_posts'=>1
      );
    
      $my_query = new wp_query( $args );
      if( $my_query->have_posts() ) {?>
        

Bài viết liên quan:

have_posts()):$my_query->the_post(); ?>

 

Code bài viết liên quan hiện sidebar

Mình code theo yêu cầu của 1 bạn, cần bài viết liên quan hiện ở sidebar. Demo như sau:

Code bài viết liên quan theme Flatsome không cần pluginĐoạn code chèn vào functions.php như sau:

// code bài viết liên quan sidebar
function related_flatsome_sidebar() {
  if(is_singular('post')) {
    global $post;
    ob_start();
    $categories = get_the_category($post->ID);
    if ($categories) {
      $category_ids = array();
      foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
      $args=array(
        'category__in' => $category_ids,
        'post__not_in' => array($post->ID),
        'posts_per_page'=>3,
        'ignore_sticky_posts'=>1
      );
    
      $my_query = new wp_query( $args );
      if( $my_query->have_posts() ) {?>