FB Video View 600P-15K tương tác

    Chọn server:
    [radio_custom radio_custom-sever class:server default:1 "sever_1|Server 1" "sever_2|Server 2" "sever_3|Server 3" "sever_4|Server 4" "sever_5|Server 5" "sever_6|Server 6" "sever_7|Server 7" "sever_8|Server 8" "sever_9|Server 9"]

    Tổng Tiền:
    [calculated tongtien class:tong class:gia "sever_value*count*rate"]

    Ghi chú: