TikTok Views

  https://www.tiktok.com/@testhihi Tuyệt đối k đổi USER trong quá trình chạy

  Chọn server:
  [radio_custom radio_custom-sever class:server default:1 "sever_1|Server 1" "sever_2|Server 2" "sever_3|Server 3" "sever_4|Server 4" "sever_5|Server 5" "sever_6|Server 6" "sever_7|Server 7" "sever_8|Server 8" "sever_9|Server 9"]
  Số lượng:

  Tổng Tiền:
  [calculated tongtien class:tong class:gia "sever_value*count*rate"]
  Ghi chú: