Bật Tính Năng Cho Phép Đổi Mật Khẩu Email Roundcube Trên DirectAdmin

4.9/5 – (1669 bình chọn)

Khi thay đổi mật khẩu email Roundcube bị lỗi:

1

Để sửa lỗi trên, bạn đăng nhập SSH để bật tính năng cho phép user đổi mật khẩu, theo 3  bước sau:

Bước 1: Đăng nhập SSH với quyền root và gõ lệnh:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

Bước 2: Gõ /email_ftp_password_change để tìm tên dòng lệnh email_ftp_password_change

Sau đó sửa giá trị thành 1 và gõ :wq để lưu lại.
Bước 3: reboot lại VPS để hoàn tất.