FB buff Đánh giá 5* Sao


  Chọn server:
  [radio_custom radio_custom-sever class:server default:1 "sever_1|Server 1" "sever_2|Server 2" "sever_3|Server 3" "sever_4|Server 4" "sever_5|Server 5" "sever_6|Server 6" "sever_7|Server 7" "sever_8|Server 8" "sever_9|Server 9"]

  Số lượng:

  Nhập nội dung Review (0)
  Nội dung của một review tối thiểu phải 25 ký tự
  Các ngôn từ bị cấm: dm|đm|đ m|d m|địt mẹ|dit me|lol|lừađảo|conchó|trảtiền|mấtdạy|lừa đảo| con chó|trả tiền|mất dạy|lua dao|con cho|tra tien|mat day

  Tổng Tiền:
  [calculated tongtien class:tong class:gia "sever_value*count*rate"]

  Ghi chú: