TikTok Yêu thích

  Chọn server:
  [radio_custom radio_custom-sever class:server default:1 "server_6|Server_6 - (Like việt, Lên nhanh nhất.) - 22 đ" "server_1|Server_1 - (Like việt. like nhanh) - 10 đ" "server_7|Server_7 - (Like việt. Lên trung bình.) - 5 đ" "server_9|Server_9 - (Like việt. sale) - 1.9 đ" "server_2|Server_2 - (Via việt. Tốc độ tốt) - 4 đ" "server_3|Server_3 - (Like việt, Lên nhanh) - 7 đ" "server_8|Server_8 -(Like việt. lên chậm đều) - 3 đ"]

  Số lượng:

  Tốc độ (0s-60s/1 like):

  Tổng Tiền:
  [calculated tongtien class:tong class:gia "sever_value*count*rate"]
  Ghi chú: